Προστασία Περιβάλλοντος και Δημόσια Υγεία

Προστασία Περιβάλλοντος  και Δημόσια Υγεία

Η Ριζοτεχνική κατασκευάζει εγκαταστάσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία:

  • Δέσμευση διοξειδίου του Άνθρακα
  • Αποθήκευση Άνθρακα
  • Απολύμανση παθογόνων μικροοργανισμών
  • 100 % καθαρισμός χωρίς εκροές
  • Εξισορρόπηση θερμότητας περιβάλλοντος
  • Κληρονομιά της Βιόσφαιρας

Δημοσιεύσεις

Κατανάλωση ενέργειας και βιωσιμότητα εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού

Αποικοδόμηση αζωτούχων ενώσεων από βαριά ρυπαντικά φορτία κτηνοτροφικών αποβλήτων με την Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος

Ποιοτικός έλεγχος και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων με την Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος

Αειφόρος Διαχείριση Βιολογικών Καθαρισμών


Η ΡΙΖΟΤΕΧΝΙΚΗ προσφέρει βιώσιμες λύσεις για τη διαχείριση λυμάτων, υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης με «το κλειδί στο χέρι».

Η ΡΙΖΟΤΕΧΝΙΚΗ εφαρμόζει την «Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος» μίας γερμανικής φυσικής μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων με αειφόρο λειτουργία. Η καινοτομία της Μεθόδου ως προς τα άλλα φυσικά συστήματα καθαρισμού έγκειται στην χρήση κατάλληλου χώματος –αντί αδρανών υλικών ή γαιών- και προσαρμοσμένων στελεχών του φυτού Phragmites australis.

Η ΡΙΖΟΤΕΧΝΙΚΗ παρέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην εφαρμογή φυσικού καθαρισμού λυμάτων και εδαφοποίηση ιλύων.

Βιώσιμες λύσεις στη διαχείριση των υδάτων εγγυώνται μόνο εφαρμογές μεθόδων με αειφόρο λειτουργία. Διότι εξασφαλίζουν, υψηλή απόδοση καθαρισμού χωρίς δημιουργία λυματολάσπης και αυτορρυθμιζόμενη λειτουργία, χωρίς έξωθεν προσφορά ενέργειας, με μηδενικό κόστος.

Βιώσιμη διαχείριση υδάτων και λυμάτων δεν μπορεί να υπάρξει με τεχνικές λύσεις. Τα αποτελέσματα των τεχνικών λύσεων δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το αποδεικνύουν περίτρανα τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα στη λίμνη Κορώνεια, στον Ασωπό ποταμό, στον Μαλιακό κόλπο, στην Ψυττάλλεια. Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά κρίσιμα φαινόμενα του αδιεξόδου που οδηγούνται οι τεχνικές λύσεις από την μη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Μόνο μέσα στο χώμα εξασφαλίζεται η πλήρης διάσπαση των ρύπων και η προστασία περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας.

Το χώμα είναι το μεγαλύτερο και αποδοτικότερο αντιδραστήριο της φύσης.

Λειτουργία

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις των εδαφικών συστημάτων καθιστούν δυνατή την ολοκλήρωση όλης της σειράς στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αποκλειστικά με τη Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος. 

Πλεονεκτήματα

Δύο σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών μεθόδων
→Λειτουργεί χωρίς εξωτερική προσφορά ενέργειας
→Αποκλείει την παραγωγή δευτερογενούς ιλύος (λυματολάσπης)

Προστασία Περιβάλλοντος Και Δημόσια Υγεία

Για μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 2000 κατοίκων η ελάττωση των εκπομπών CO2 ανέρχεται ετησίως σε τουλάχιστον 86 t/a ως προς μία εγκατάσταση συμβατικού τύπου. 

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles