Υπηρεσιες

Παροχή Υπηρεσιών


Η μελέτη και σε μεγάλο βαθμό η κατασκευή των εγκαταστάσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στα πολύπλοκα θέματα των βιοχημικών, εδαφολογικών, μικροβιολογικών και τεχνικών διεργασιών, τις οποίες διαθέτουν μόνο ελάχιστοι ειδικοί σε όλο τον κόσμο. Η ΡΙΖΟΤΕΧΝΙΚΗ παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ως κάτοχος της τεχνογνωσίας της Μεθόδου του Ριζικού Συστήματος.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρόλο ότι είναι εύκολη και απασχολεί ελάχιστο εργατικό προσωπικό για συντήρηση, μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ένα άτομο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται ακόμα και ελάχιστα σημάδια μεταβολών που συμβαίνουν στο «Βlack-Box», ώστε να μπορούν να ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο. Η ΡΙΖΟΤΕΧΝΙΚΗ εκπαιδεύει το κατάλληλο προσωπικό για τους χρήστες των εγκαταστάσεων.

Στάδια Υλοποίησης Των Έργων

Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας
→Εκτίμηση του όγκου και ποιότητας των λυμάτων
→Εκτίμηση των περιβαλλοντικών αναγκών της περιοχής
→Απαιτήσεις ποιότητας εκροών
→Απαιτήσεις της εγκατάστασης σε έκταση επιφανείας

Συγκεκριμενοποίηση Απαιτήσεων του Έργου
→Εξεύρεση κατάλληλου οικοπέδου
→Επιτόπια εδαφικά τεστ
→Αναβάθμιση της ποιότητας του χώματος
→Έλεγχος φυτοανθεκτικότητας των αποβλήτων
→Εξεύρεση καταλλήλων φυτικών στελεχών
→Πειραματική εγκατάσταση (pilot project)
→Αναγκαίο πρώτο βήμα στην περίπτωση εξειδικευμένων αποβλήτων, όπως σε βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες. Με αυτή τη διαδικασία αποτυπώνεται η κατάσταση των λυμάτων και οι απαιτήσεις του σχεδιασμού της εγκατάστασης. Έτσι εξασφαλίζεται η επιτυχία του σχεδιασμού, εξοικονομούνται χρόνος, έκταση επιφανείας και κόστος επένδυσης για τον χρήστη της εγκατάστασης.

Εκπόνηση Μελετών και Αδειοδοτήσεις
→ΠΠΕ (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
→ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
→Σχεδιασμός Έργου
→Προϋπολογισμός Έργου

Εφαρμογή του Έργου
→Κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής

Λειτουργία του Συστήματος
→Τεχνική υποστήριξη κατά τη φάση έναρξης λειτουργίας του έργου (3 πρώτα έτη). Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων η απόδοση φθάνει το 70-80 % της προβλεπόμενης τελικής απόδοσης. Οι εγκαταστάσεις φθάνουν στο απόγειο της απόδοσής τους μετά από μία αρχική φάση λειτουργίας 3 ετών. Κατόπιν λειτουργούν αυτορρυθμιζόμενα.

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles